Překlady a korektury

Jazyková škola Eurolingua nabízí překlady běžných i vysoce odborných textů v z/do mnoha cizích jazyků i jejich kombinacích, a to evropských i mimoevropských. Vypracováváme překlady krátkých textů i textů velkého rozsahu. Součásti našich služeb jsou i jazykové korektury provedené zkušenými rodilými mluvčími.

Obory

Kromě všeobecných textů (osobní korespondence, životopisy, běžné články, beletrie,aj.) nabízíme odborné překlady (např. technické, vědecké, obchodní, administrativní texty).

Soudní překlady 

Jedná se o překlady se soudním ověřením provedené soudním překladatelem. Tyto překlady jsou opatřeny kulatým razítkem a soudní doložkou. Tímto způsobem se překládají např. rodné listy, vysvědčení, aj. Jelikož je dokument vždy pevně svázán s překladatelskou doložkou, je dobré dodat ověřenou kopii překládaného dokumentu. 

Expresní překlady

Vzhledem k našim zkušenostem a dostatečnému množství spolehlivých spolupracujících překladatelů, jsme schopni realizovat u běžných světových jazyků překlady do druhého dne případně i do několika hodin.

Korektury

Korektura je oprava chyb v již přeloženém textu, které necvičenému oku často unikají. Korektura se nemá za cíl jen hledisko gramatiky, ale také stylistiky a syntaxe. U korektur rozlišujeme několik typů:

Jazyková korektura

Jazyková korektura překladu je kontrola přeloženého textu rodilým mluvčím. Tento typ korektury je využíván pro opravy gramatiky a pravopisných chyb, dodržení terminologické konzistence a pro odstranění nevhodného způsobu vyjadřování a stylu.

Předtisková korektura

Předtisková korektura je poslední kontrola před tiskem, vydáním přeloženého textu nebo uveřejněním přeloženého textu na internetu. Zaměřuje se na kontrolu odstraňování typografických chyb jazyka, formátování, dělení slov a jiné nedostatky vzniklé po grafickém zpracování textu. 

Nezávislá jazyková korektura

Nezávislá jazyková korektura je posouzení jazykové kvality překladu, které nebyl námi vypracován. Cílem je posoudit kvalitu překladu na základě přesně stanovené kategorizace chyb. 

Ceník

Cena se stanovuje dle počtu normostran, při čemž za 1 normostranu považujeme stranu o 30 řádcích po 60 úhozech, což odpovídá přibližně 1800 znaků. Dalšími faktory ovlivňující ceny je náročnost a odbornost textu, formát textu a směr překladu tj. z/do češtiny, popřípadě od jiného jazyka. Nejnižší možná účtovatelná délka překladu je ½ normostrany.

Ceník překladů

Jazyk Cena za 1 normostranu (NS)
světový (základní) jazyk od 270,-Kč
okrajový jazyk od 350,-Kč
soudní překlad +75,-Kč k ceně za NS
expresní překlad od +40% k ceně za NS

Ceník korektur

Korektura Cena za 1 normostranu (NS)
korektura českým překladatelem od 85,-Kč
korektura rodilým mluvčím od 130,-Kč

Uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátcem DPH.